திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய வருடாந்த மகோற்சவம் கொடியேற்ற விழாவுடன் இன்று வியாழக்கிழமை மார்ச் மாதம் 30ம் திகதி காலை ஆரம்பமாகியது. அடியார்கள் கற்பூரச்சட்டி எடுத்தல், அடிஅழித்தல், அங்கப்பிரதட்சனம் ஆகிய நேர்கடன்களை நிறைவேற்றினர்.படம் தா.பாக்கியநாதன்
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய வருடாந்த மகோற்சவம் கொடியேற்ற விழாவுடன் இன்று வியாழக்கிழமை மார்ச் மாதம் 30ம் திகதி காலை ஆரம்பமாகியது. அடியார்கள் கற்பூரச்சட்டி எடுத்தல், அடிஅழித்தல், அங்கப்பிரதட்சனம் ஆகிய நேர்கடன்களை நிறைவேற்றினர்.படம் தா.பாக்கியநாதன்
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய வருடாந்த மகோற்சவம் கொடியேற்ற விழாவுடன் இன்று வியாழக்கிழமை மார்ச் மாதம் 30ம் திகதி காலை ஆரம்பமாகியது. அடியார்கள் கற்பூரச்சட்டி எடுத்தல், அடிஅழித்தல், அங்கப்பிரதட்சனம் ஆகிய நேர்கடன்களை நிறைவேற்றினர்.படம் தா.பாக்கியநாதன்
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய வருடாந்த மகோற்சவம் கொடியேற்ற விழாவுடன் இன்று வியாழக்கிழமை மார்ச் மாதம் 30ம் திகதி காலை ஆரம்பமாகியது. அடியார்கள் கற்பூரச்சட்டி எடுத்தல், அடிஅழித்தல், அங்கப்பிரதட்சனம் ஆகிய நேர்கடன்களை நிறைவேற்றினர்.படம் தா.பாக்கியநாதன்
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய வருடாந்த மகோற்சவம் கொடியேற்ற விழாவுடன் இன்று வியாழக்கிழமை மார்ச் மாதம் 30ம் திகதி காலை ஆரம்பமாகியது. அடியார்கள் கற்பூரச்சட்டி எடுத்தல், அடிஅழித்தல், அங்கப்பிரதட்சனம் ஆகிய நேர்கடன்களை நிறைவேற்றினர்.படம் தா.பாக்கியநாதன்
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய வருடாந்த மகோற்சவம் கொடியேற்ற விழாவுடன் இன்று வியாழக்கிழமை மார்ச் மாதம் 30ம் திகதி காலை ஆரம்பமாகியது. அடியார்கள் கற்பூரச்சட்டி எடுத்தல், அடிஅழித்தல், அங்கப்பிரதட்சனம் ஆகிய நேர்கடன்களை நிறைவேற்றினர்.படம் தா.பாக்கியநாதன்
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய வருடாந்த மகோற்சவம் கொடியேற்ற விழாவுடன் இன்று வியாழக்கிழமை மார்ச் மாதம் 30ம் திகதி காலை ஆரம்பமாகியது. அடியார்கள் கற்பூரச்சட்டி எடுத்தல், அடிஅழித்தல், அங்கப்பிரதட்சனம் ஆகிய நேர்கடன்களை நிறைவேற்றினர்.படம் தா.பாக்கியநாதன்
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய வருடாந்த மகோற்சவம் கொடியேற்ற விழாவுடன் இன்று வியாழக்கிழமை மார்ச் மாதம் 30ம் திகதி காலை ஆரம்பமாகியது. அடியார்கள் கற்பூரச்சட்டி எடுத்தல், அடிஅழித்தல், அங்கப்பிரதட்சனம் ஆகிய நேர்கடன்களை நிறைவேற்றினர்.படம் தா.பாக்கியநாதன்
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய வருடாந்த மகோற்சவம் கொடியேற்ற விழாவுடன் இன்று வியாழக்கிழமை மார்ச் மாதம் 30ம் திகதி காலை ஆரம்பமாகியது. அடியார்கள் கற்பூரச்சட்டி எடுத்தல், அடிஅழித்தல், அங்கப்பிரதட்சனம் ஆகிய நேர்கடன்களை நிறைவேற்றினர்.படம் தா.பாக்கியநாதன்
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய வருடாந்த மகோற்சவம் கொடியேற்ற விழாவுடன் இன்று வியாழக்கிழமை மார்ச் மாதம் 30ம் திகதி காலை ஆரம்பமாகியது. அடியார்கள் கற்பூரச்சட்டி எடுத்தல், அடிஅழித்தல், அங்கப்பிரதட்சனம் ஆகிய நேர்கடன்களை நிறைவேற்றினர்.படம் தா.பாக்கியநாதன்
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய வருடாந்த மகோற்சவம் கொடியேற்ற விழாவுடன் இன்று வியாழக்கிழமை மார்ச் மாதம் 30ம் திகதி காலை ஆரம்பமாகியது. அடியார்கள் கற்பூரச்சட்டி எடுத்தல், அடிஅழித்தல், அங்கப்பிரதட்சனம் ஆகிய நேர்கடன்களை நிறைவேற்றினர்.படம் தா.பாக்கியநாதன்
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய வருடாந்த மகோற்சவம் கொடியேற்ற விழாவுடன் இன்று வியாழக்கிழமை மார்ச் மாதம் 30ம் திகதி காலை ஆரம்பமாகியது. அடியார்கள் கற்பூரச்சட்டி எடுத்தல், அடிஅழித்தல், அங்கப்பிரதட்சனம் ஆகிய நேர்கடன்களை நிறைவேற்றினர். படம் தா.பாக்கியநாதன்
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய வருடாந்த மகோற்சவம் கொடியேற்ற விழாவுடன் இன்று வியாழக்கிழமை மார்ச் மாதம் 30ம் திகதி காலை ஆரம்பமாகியது. அடியார்கள் கற்பூரச்சட்டி எடுத்தல், அடிஅழித்தல், அங்கப்பிரதட்சனம் ஆகிய நேர்கடன்களை நிறைவேற்றினர்.படம் தா.பாக்கியநாதன்
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய வருடாந்த மகோற்சவம் கொடியேற்ற விழாவுடன் இன்று வியாழக்கிழமை மார்ச் மாதம் 30ம் திகதி காலை ஆரம்பமாகியது. அடியார்கள் கற்பூரச்சட்டி எடுத்தல், அடிஅழித்தல், அங்கப்பிரதட்சனம் ஆகிய நேர்கடன்களை நிறைவேற்றினர்.படம் தா.பாக்கியநாதன்
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய வருடாந்த மகோற்சவம் கொடியேற்ற விழாவுடன் இன்று வியாழக்கிழமை மார்ச் மாதம் 30ம் திகதி காலை ஆரம்பமாகியது. அடியார்கள் கற்பூரச்சட்டி எடுத்தல், அடிஅழித்தல், அங்கப்பிரதட்சனம் ஆகிய நேர்கடன்களை நிறைவேற்றினர்.படம் தா.பாக்கியநாதன்

கொடியேற்றம் 2017

திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய வருடாந்த மகோற்சவம் கொடியேற்ற விழாவுடன் இன்று வியாழக்கிழமை காலை 30ம் திகதி மார்ச் மாதம் 2017  ஆரம்பமாகியது. அடியார்கள் கற்பூரச்சட்டி எடுத்தல், அடிஅழித்தல், அங்கப்பிரதட்சனம் ஆகிய நேர்கடன்களை நிறைவேற்றினர்.படம் தா.பாக்கியநாதன்