திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் வருடாந்த திருவிழா இன்று – ஞாயிறு மார்ச் 13ம் திகதி கொடியேற்றத் திருவிழாவுடன் ஆரம்பமாகியது.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் வருடாந்த திருவிழா இன்று – ஞாயிறு மார்ச் 13ம் திகதி கொடியேற்றத் திருவிழாவுடன் ஆரம்பமாகியது.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் வருடாந்த திருவிழா இன்று – ஞாயிறு மார்ச் 13ம் திகதி கொடியேற்றத் திருவிழாவுடன் ஆரம்பமாகியது.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் வருடாந்த திருவிழா இன்று – ஞாயிறு மார்ச் 13ம் திகதி கொடியேற்றத் திருவிழாவுடன் ஆரம்பமாகியது.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் வருடாந்த திருவிழா இன்று – ஞாயிறு மார்ச் 13ம் திகதி கொடியேற்றத் திருவிழாவுடன் ஆரம்பமாகியது.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் வருடாந்த திருவிழா இன்று – ஞாயிறு மார்ச் 13ம் திகதி கொடியேற்றத் திருவிழாவுடன் ஆரம்பமாகியது.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் வருடாந்த திருவிழா இன்று – ஞாயிறு மார்ச் 13ம் திகதி கொடியேற்றத் திருவிழாவுடன் ஆரம்பமாகியது.

கொடியேற்றத் திருவிழா 2016


திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் வருடாந்த திருவிழா இன்று – ஞாயிறு மார்ச் 13ம் திகதி கொடியேற்றத் திருவிழாவுடன் ஆரம்பமாகியது.