திருகோணமலை பத்திரகாளி அம்மன் ஆலய பூங்காவனத் திருவிழா சனிக்கிழமை மாலை (04-04-2015) நடைபெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து, ஆலய முன்றிலில் இன்னிசைக் கச்சேரி இடம்பெற்றது.
திருகோணமலை பத்திரகாளி அம்மன் ஆலய பூங்காவனத் திருவிழா சனிக்கிழமை மாலை (04-04-2015) நடைபெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து, ஆலய முன்றிலில் இன்னிசைக் கச்சேரி இடம்பெற்றது.
திருகோணமலை பத்திரகாளி அம்மன் ஆலய பூங்காவனத் திருவிழா சனிக்கிழமை மாலை (04-04-2015) நடைபெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து, ஆலய முன்றிலில் இன்னிசைக் கச்சேரி இடம்பெற்றது.
திருகோணமலை பத்திரகாளி அம்மன் ஆலய பூங்காவனத் திருவிழா சனிக்கிழமை மாலை (04-04-2015) நடைபெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து, ஆலய முன்றிலில் இன்னிசைக் கச்சேரி இடம்பெற்றது.
திருகோணமலை பத்திரகாளி அம்மன் ஆலய பூங்காவனத் திருவிழா சனிக்கிழமை மாலை (04-04-2015) நடைபெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து, ஆலய முன்றிலில் இன்னிசைக் கச்சேரி இடம்பெற்றது.
திருகோணமலை பத்திரதிருகோணமலை பத்திரகாளி அம்மன் ஆலய பூங்காவனத் திருவிழா சனிக்கிழமை மாலை (04-04-2015) நடைபெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து, ஆலய முன்றிலில் இன்னிசைக் கச்சேரி இடம்பெற்றது. காளி அம்மன் கோயில் தீர்த்தத் திருவிழா பங்குனி உத்தரத் தினத்தில் வெள்ளிக்கிழமை (03-04-2015) அம்பாள் சமுத்திரக் கரைக்கு உலாச்சென்று சூரியோதயத்தின்போது பக்திபூர்வமாக இடம்பெற்றது.
திருகோணமலை பத்திரகாளி அம்மன் ஆலய பூங்காவனத் திருவிழா சனிக்கிழமை மாலை (04-04-2015) நடைபெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து, ஆலய முன்றிலில் இன்னிசைக் கச்சேரி இடம்பெற்றது.

பூங்காவனத் திருவிழா

திருகோணமலை பத்திரகாளி அம்மன் ஆலய பூங்காவனத்
திருவிழா சனிக்கிழமை மாலை (04-04-2015) நடைபெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து, ஆலய முன்றிலில் இன்னிசைக் கச்சேரி இடம்பெற்றது.