திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய ஒன்பதாம் நாள் திருவிழா புதன்கிழமை (01.04.2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அம்பாள் சப்பறத்தில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய ஒன்பதாம் நாள் திருவிழா புதன்கிழமை (01.04.2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அம்பாள் சப்பறத்தில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய ஒன்பதாம் நாள் திருவிழா புதன்கிழமை (01.04.2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அம்பாள் சப்பறத்தில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய ஒன்பதாம் நாள் திருவிழா புதன்கிழமை (01.04.2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அம்பாள் சப்பறத்தில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய ஒன்பதாம் நாள் திருவிழா புதன்கிழமை (01.04.2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அம்பாள் சப்பறத்தில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய ஒன்பதாம் நாள் திருவிழா புதன்கிழமை (01.04.2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அம்பாள் சப்பறத்தில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய ஒன்பதாம் நாள் திருவிழா புதன்கிழமை (01.04.2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அம்பாள் சப்பறத்தில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய ஒன்பதாம் நாள் திருவிழா புதன்கிழமை (01.04.2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அம்பாள் சப்பறத்தில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய ஒன்பதாம் நாள் திருவிழா புதன்கிழமை (01.04.2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அம்பாள் சப்பறத்தில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.

சப்பறத் திருவிழா

திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய
ஒன்பதாம் நாள் திருவிழா புதன்கிழமை (01.04.2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அம்பாள் சப்பறத்தில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.