திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய ஜந்தாம் நாள் திருவிழா சனிக்கிழமை (28.03.2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அம்பாள் மஞ்சத்தில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய ஜந்தாம் நாள் திருவிழா சனிக்கிழமை (28.03.2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அம்பாள் மஞ்சத்தில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய ஜந்தாம் நாள் திருவிழா சனிக்கிழமை (28.03.2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அம்பாள் மஞ்சத்தில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய ஜந்தாம் நாள் திருவிழா சனிக்கிழமை (28.03.2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அம்பாள் மஞ்சத்தில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய ஜந்தாம் நாள் திருவிழா சனிக்கிழமை (28.03.2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அம்பாள் மஞ்சத்தில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய ஜந்தாம் நாள் திருவிழா சனிக்கிழமை (28.03.2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அம்பாள் மஞ்சத்தில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய ஜந்தாம் நாள் திருவிழா சனிக்கிழமை (28.03.2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அம்பாள் மஞ்சத்தில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய ஜந்தாம் நாள் திருவிழா சனிக்கிழமை (28.03.2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அம்பாள் மஞ்சத்தில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய ஜந்தாம் நாள் திருவிழா சனிக்கிழமை (28.03.2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அம்பாள் மஞ்சத்தில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய ஜந்தாம் நாள் திருவிழா சனிக்கிழமை (28.03.2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அம்பாள் மஞ்சத்தில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய ஜந்தாம் நாள் திருவிழா சனிக்கிழமை (28.03.2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அம்பாள் மஞ்சத்தில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.

மஞ்சத்திருவிழா

திருகோணமலைஅருள்மிகுபத்திரகாளிஅம்பாள்ஆலய ஜந்தாம்நாள்திருவிழா சனிக்கிழமை (28.03.2015) பயபக்தியுடன்நடைபெற்றவேளை, அம்பாள் மஞ்சத்தில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.