திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய நான்காம்நாள் திருவிழா வெள்ளிக்கிழமை (27. 03. 2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அன்ன ஊர்தியில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய நான்காம்நாள் திருவிழா வெள்ளிக்கிழமை (27. 03. 2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அன்ன ஊர்தியில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய நான்காம்நாள் திருவிழா வெள்ளிக்கிழமை (27. 03. 2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அன்ன ஊர்தியில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய நான்காம்நாள் திருவிழா வெள்ளிக்கிழமை (27. 03. 2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அன்ன ஊர்தியில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய நான்காம்நாள் திருவிழா வெள்ளிக்கிழமை (27. 03. 2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அன்ன ஊர்தியில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய நான்காம்நாள் திருவிழா வெள்ளிக்கிழமை (27. 03. 2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அன்ன ஊர்தியில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய நான்காம்நாள் திருவிழா வெள்ளிக்கிழமை (27. 03. 2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அன்ன ஊர்தியில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.

அன்ன வாகனத் திருவிழா 2015

திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய நான்காம்நாள் திருவிழா வெள்ளிக்கிழமை (27. 03. 2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அன்ன ஊர்தியில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.