திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய மூன்றாம் நாள் திருவிழா வியாழக்கிழமை (26. 03. 2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அம்பாள் சர்ப்ப ஊர்தியில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய மூன்றாம் நாள் திருவிழா வியாழக்கிழமை (26. 03. 2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அம்பாள் சர்ப்ப ஊர்தியில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய மூன்றாம் நாள் திருவிழா வியாழக்கிழமை (26. 03. 2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அம்பாள் சர்ப்ப ஊர்தியில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய மூன்றாம் நாள் திருவிழா வியாழக்கிழமை (26. 03. 2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அம்பாள் சர்ப்ப ஊர்தியில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய மூன்றாம் நாள் திருவிழா வியாழக்கிழமை (26. 03. 2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அம்பாள் சர்ப்ப ஊர்தியில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய மூன்றாம் நாள் திருவிழா வியாழக்கிழமை (26. 03. 2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அம்பாள் சர்ப்ப ஊர்தியில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய மூன்றாம் நாள் திருவிழா வியாழக்கிழமை (26. 03. 2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அம்பாள் சர்ப்ப ஊர்தியில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய மூன்றாம் நாள் திருவிழா வியாழக்கிழமை (26. 03. 2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அம்பாள் சர்ப்ப ஊர்தியில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய மூன்றாம் நாள் திருவிழா வியாழக்கிழமை (26. 03. 2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அம்பாள் சர்ப்ப ஊர்தியில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.

திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய மூன்றாம் நாள் திருவிழா வியாழக்கிழமை (26. 03. 2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அம்பாள் சர்ப்ப ஊர்தியில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.