திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய இரண்டாம் நாள் திருவிழா புதன்கிழமை (25.03. 2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அம்பாள் மகர ஊர்தியில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய இரண்டாம் நாள் திருவிழா புதன்கிழமை (25.03. 2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அம்பாள் மகர ஊர்தியில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய இரண்டாம் நாள் திருவிழா புதன்கிழமை (25.03. 2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அம்பாள் மகர ஊர்தியில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய இரண்டாம் நாள் திருவிழா புதன்கிழமை (25.03. 2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அம்பாள் மகர ஊர்தியில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய இரண்டாம் நாள் திருவிழா புதன்கிழமை (25.03. 2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அம்பாள் மகர ஊர்தியில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய இரண்டாம் நாள் திருவிழா புதன்கிழமை (25.03. 2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அம்பாள் மகர ஊர்தியில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய இரண்டாம் நாள் திருவிழா புதன்கிழமை (25.03. 2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அம்பாள் மகர ஊர்தியில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.

திருகோணமலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய இரண்டாம் நாள் திருவிழா புதன்கிழமை (25.03. 2015) பயபக்தியுடன் நடைபெற்ற வேளை, அம்பாள் மகர ஊர்தியில் வீதி உலாவந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.