முதலாம் திருவிழா செவ்வாய்க்கிழமை (24.03.1005) மாலை சிறப்பாக நடைபெற்றது. அம்பாள் காராம்பசு ஊர்தியில் உலாவந்து அருள்பாலித்தாள்.
முதலாம் திருவிழா செவ்வாய்க்கிழமை (24.03.1005) மாலை சிறப்பாக நடைபெற்றது. அம்பாள் காராம்பசு ஊர்தியில் உலாவந்து அருள்பாலித்தாள்.
முதலாம் திருவிழா செவ்வாய்க்கிழமை (24.03.1005) மாலை சிறப்பாக நடைபெற்றது. அம்பாள் காராம்பசு ஊர்தியில் உலாவந்து அருள்பாலித்தாள்.
முதலாம் திருவிழா செவ்வாய்க்கிழமை (24.03.1005) மாலை சிறப்பாக நடைபெற்றது. அம்பாள் காராம்பசு ஊர்தியில் உலாவந்து அருள்பாலித்தாள்.
முதலாம் திருவிழா செவ்வாய்க்கிழமை (24.03.1005) மாலை சிறப்பாக நடைபெற்றது. அம்பாள் காராம்பசு ஊர்தியில் உலாவந்து அருள்பாலித்தாள்.
முதலாம் திருவிழா செவ்வாய்க்கிழமை (24.03.1005) மாலை சிறப்பாக நடைபெற்றது. அம்பாள் காராம்பசு ஊர்தியில் உலாவந்து அருள்பாலித்தாள்.
முதலாம் திருவிழா செவ்வாய்க்கிழமை (24.03.1005) மாலை சிறப்பாக நடைபெற்றது. அம்பாள் காராம்பசு ஊர்தியில் உலாவந்து அருள்பாலித்தாள்.
முதலாம் திருவிழா செவ்வாய்க்கிழமை (24.03.1005) மாலை சிறப்பாக நடைபெற்றது. அம்பாள் காராம்பசு ஊர்தியில் உலாவந்து அருள்பாலித்தாள்.

முதலாம் திருவிழா செவ்வாய்க்கிழமை (24.03.1005) மாலை சிறப்பாக நடைபெற்றது. அம்பாள் காராம்பசு ஊர்தியில் உலாவந்து அருள்பாலித்தாள்.