திருகோணமலை பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய நவராத்திரி விழா இரண்டாம் நாள் நிகழ்வாக துர்க்கை அம்மன் பூசை நடைபெற்றது. நோன்பு காக்கும் அடியார்கள் பயபக்தியுடன் வழிபாடு இயற்றினர். துர்க்கை அம்மன் வீதிவலம்வந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய நவராத்திரி விழா இரண்டாம் நாள் நிகழ்வாக துர்க்கை அம்மன் பூசை நடைபெற்றது. நோன்பு காக்கும் அடியார்கள் பயபக்தியுடன் வழிபாடு இயற்றினர். துர்க்கை அம்மன் வீதிவலம்வந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய நவராத்திரி விழா இரண்டாம் நாள் நிகழ்வாக துர்க்கை அம்மன் பூசை நடைபெற்றது. நோன்பு காக்கும் அடியார்கள் பயபக்தியுடன் வழிபாடு இயற்றினர். துர்க்கை அம்மன் வீதிவலம்வந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய நவராத்திரி விழா இரண்டாம் நாள் நிகழ்வாக துர்க்கை அம்மன் பூசை நடைபெற்றது. நோன்பு காக்கும் அடியார்கள் பயபக்தியுடன் வழிபாடு இயற்றினர். துர்க்கை அம்மன் வீதிவலம்வந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய நவராத்திரி விழா இரண்டாம் நாள் நிகழ்வாக துர்க்கை அம்மன் பூசை நடைபெற்றது. நோன்பு காக்கும் அடியார்கள் பயபக்தியுடன் வழிபாடு இயற்றினர். துர்க்கை அம்மன் வீதிவலம்வந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
திருகோணமலை பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய நவராத்திரி விழா இரண்டாம் நாள் நிகழ்வாக துர்க்கை அம்மன் பூசை நடைபெற்றது. நோன்பு காக்கும் அடியார்கள் பயபக்தியுடன் வழிபாடு இயற்றினர். துர்க்கை அம்மன் வீதிவலம்வந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.

நவராத்திரி விழா 2015 - இரண்டாம்  நாள்

திருகோணமலை பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய நவராத்திரி விழா இரண்டாம் நாள் நிகழ்வாக துர்க்கை அம்மன் பூசை நடைபெற்றது. நோன்பு காக்கும் அடியார்கள் பயபக்தியுடன் வழிபாடு இயற்றினர்.   துர்க்கை அம்மன் வீதிவலம்வந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.