இந்துக்கள் கொண்டாடும், நோன்பு காக்கும் திருவிழாக்களில் நவராத்திரி விழாவும் ஒன்றாகும். இவ்விழா திருகோணமலை பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலயத்தில் கொண்டாடப்படுகிறது. பக்தைகள் பயபக்தியுடன் நோன்பு காப்பர். இவ்வாலயத்தில் நவராத்திரி திருவிழா மிகச்சிறப்பாக நடைபெறும். இன்று திருகோணமலை பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலயத்தில் துர்க்கை அம்மன் வழிபாடு இடம்பெற்றது. ஆதீனகர்த்தா பிரம்மஸ்ரீ வேதகமாமணி ரவிச்சந்திரக் குருக்கள் தலைமையில் பூசைகள் நடைபெற்றன. கிளி வாகனத்தில் துர்க்கை அம்மன் எழுந்தருளி நோன்பிருக்கும் அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
இந்துக்கள் கொண்டாடும், நோன்பு காக்கும் திருவிழாக்களில் நவராத்திரி விழாவும் ஒன்றாகும். இவ்விழா திருகோணமலை பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலயத்தில் கொண்டாடப்படுகிறது. பக்தைகள் பயபக்தியுடன் நோன்பு காப்பர். இவ்வாலயத்தில் நவராத்திரி திருவிழா மிகச்சிறப்பாக நடைபெறும். இன்று திருகோணமலை பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலயத்தில் துர்க்கை அம்மன் வழிபாடு இடம்பெற்றது. ஆதீனகர்த்தா பிரம்மஸ்ரீ வேதகமாமணி ரவிச்சந்திரக் குருக்கள் தலைமையில் பூசைகள் நடைபெற்றன. கிளி வாகனத்தில் துர்க்கை அம்மன் எழுந்தருளி நோன்பிருக்கும் அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
இந்துக்கள் கொண்டாடும், நோன்பு காக்கும் திருவிழாக்களில் நவராத்திரி விழாவும் ஒன்றாகும். இவ்விழா திருகோணமலை பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலயத்தில் கொண்டாடப்படுகிறது. பக்தைகள் பயபக்தியுடன் நோன்பு காப்பர். இவ்வாலயத்தில் நவராத்திரி திருவிழா மிகச்சிறப்பாக நடைபெறும். இன்று திருகோணமலை பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலயத்தில் துர்க்கை அம்மன் வழிபாடு இடம்பெற்றது. ஆதீனகர்த்தா பிரம்மஸ்ரீ வேதகமாமணி ரவிச்சந்திரக் குருக்கள் தலைமையில் பூசைகள் நடைபெற்றன. கிளி வாகனத்தில் துர்க்கை அம்மன் எழுந்தருளி நோன்பிருக்கும் அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
இந்துக்கள் கொண்டாடும், நோன்பு காக்கும் திருவிழாக்களில் நவராத்திரி விழாவும் ஒன்றாகும். இவ்விழா திருகோணமலை பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலயத்தில் கொண்டாடப்படுகிறது. பக்தைகள் பயபக்தியுடன் நோன்பு காப்பர். இவ்வாலயத்தில் நவராத்திரி திருவிழா மிகச்சிறப்பாக நடைபெறும். இன்று திருகோணமலை பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலயத்தில் துர்க்கை அம்மன் வழிபாடு இடம்பெற்றது. ஆதீனகர்த்தா பிரம்மஸ்ரீ வேதகமாமணி ரவிச்சந்திரக் குருக்கள் தலைமையில் பூசைகள் நடைபெற்றன. கிளி வாகனத்தில் துர்க்கை அம்மன் எழுந்தருளி நோன்பிருக்கும் அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
இந்துக்கள் கொண்டாடும், நோன்பு காக்கும் திருவிழாக்களில் நவராத்திரி விழாவும் ஒன்றாகும். இவ்விழா திருகோணமலை பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலயத்தில் கொண்டாடப்படுகிறது. பக்தைகள் பயபக்தியுடன் நோன்பு காப்பர். இவ்வாலயத்தில் நவராத்திரி திருவிழா மிகச்சிறப்பாக நடைபெறும். இன்று திருகோணமலை பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலயத்தில் துர்க்கை அம்மன் வழிபாடு இடம்பெற்றது. ஆதீனகர்த்தா பிரம்மஸ்ரீ வேதகமாமணி ரவிச்சந்திரக் குருக்கள் தலைமையில் பூசைகள் நடைபெற்றன. கிளி வாகனத்தில் துர்க்கை அம்மன் எழுந்தருளி நோன்பிருக்கும் அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
இந்துக்கள் கொண்டாடும், நோன்பு காக்கும் திருவிழாக்களில் நவராத்திரி விழாவும் ஒன்றாகும். இவ்விழா திருகோணமலை பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலயத்தில் கொண்டாடப்படுகிறது. பக்தைகள் பயபக்தியுடன் நோன்பு காப்பர். இவ்வாலயத்தில் நவராத்திரி திருவிழா மிகச்சிறப்பாக நடைபெறும். இன்று திருகோணமலை பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலயத்தில் துர்க்கை அம்மன் வழிபாடு இடம்பெற்றது. ஆதீனகர்த்தா பிரம்மஸ்ரீ வேதகமாமணி ரவிச்சந்திரக் குருக்கள் தலைமையில் பூசைகள் நடைபெற்றன. கிளி வாகனத்தில் துர்க்கை அம்மன் எழுந்தருளி நோன்பிருக்கும் அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
இந்துக்கள் கொண்டாடும், நோன்பு காக்கும் திருவிழாக்களில் நவராத்திரி விழாவும் ஒன்றாகும். இவ்விழா திருகோணமலை பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலயத்தில் கொண்டாடப்படுகிறது. பக்தைகள் பயபக்தியுடன் நோன்பு காப்பர். இவ்வாலயத்தில் நவராத்திரி திருவிழா மிகச்சிறப்பாக நடைபெறும். இன்று திருகோணமலை பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலயத்தில் துர்க்கை அம்மன் வழிபாடு இடம்பெற்றது. ஆதீனகர்த்தா பிரம்மஸ்ரீ வேதகமாமணி ரவிச்சந்திரக் குருக்கள் தலைமையில் பூசைகள் நடைபெற்றன. கிளி வாகனத்தில் துர்க்கை அம்மன் எழுந்தருளி நோன்பிருக்கும் அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.
இந்துக்கள் கொண்டாடும், நோன்பு காக்கும் திருவிழாக்களில் நவராத்திரி விழாவும் ஒன்றாகும். இவ்விழா திருகோணமலை பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலயத்தில் கொண்டாடப்படுகிறது. பக்தைகள் பயபக்தியுடன் நோன்பு காப்பர். இவ்வாலயத்தில் நவராத்திரி திருவிழா மிகச்சிறப்பாக நடைபெறும். இன்று திருகோணமலை பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலயத்தில் துர்க்கை அம்மன் வழிபாடு இடம்பெற்றது. ஆதீனகர்த்தா பிரம்மஸ்ரீ வேதகமாமணி ரவிச்சந்திரக் குருக்கள் தலைமையில் பூசைகள் நடைபெற்றன. கிளி வாகனத்தில் துர்க்கை அம்மன் எழுந்தருளி நோன்பிருக்கும் அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.

நவராத்திரி விழா 2015 - முதலாம் நாள்

 

இந்துக்கள் கொண்டாடும், நோன்பு காக்கும் திருவிழாக்களில் நவராத்திரி விழாவும் ஒன்றாகும். இவ்விழா திருகோணமலை பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலயத்தில் கொண்டாடப்படுகிறது. பக்தைகள் பயபக்தியுடன் நோன்பு காப்பர். இவ்வாலயத்தில் நவராத்திரி திருவிழா மிகச்சிறப்பாக நடைபெறும். இன்று திருகோணமலை பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலயத்தில் துர்க்கை அம்மன் வழிபாடு இடம்பெற்றது. ஆதீனகர்த்தா பிரம்மஸ்ரீ வேதகமாமணி ரவிச்சந்திரக் குருக்கள் தலைமையில் பூசைகள் நடைபெற்றன. கிளி வாகனத்தில் துர்க்கை அம்மன் எழுந்தருளி நோன்பிருக்கும் அடியார்களுக்கு அருள்பாலித்தாள்.